• بانک مشاغل اینفوجاب مارکت

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات مواد غذایی کشور
تعداد اطلاعات: 77028
قیمت: 3774372 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز اجیل یوسف مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی مروارید مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل وخشکبارمروارید مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل وخشکبارحیدربابا مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خشکبار و حبوبات اذربایجان مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خشکبار و اجیل سرای تبریز مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل تواضع مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی تبریز مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل محمدی مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی ارمغان مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده90   مورد از مجموع77028 مورد
بانک مشاغل ایران