• بانک مشاغل اینفوجاب مارکت

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات مواد غذایی کشور
تعداد اطلاعات: 77028
قیمت: 3774372 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی متواضع مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل و خشکبار ممتاز مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل وخشکباررضا مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی ممتاز مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی گلشن مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل دقیق مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل و خشکبار امین مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی بهزاد مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی تک درخت مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی شمس مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده60   مورد از مجموع77028 مورد
بانک مشاغل ایران