پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ویژه بازاریابی ) مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات مواد غذایی کشور
تعداد اطلاعات: 77028
قیمت: 3774372 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی برادران مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی برادران مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی تواضع مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی تواضع مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی تواضع مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی لوکس مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی کاج مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خشکباری حجت دوست مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی تک مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی ضامنی مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده100   مورد از مجموع77028 مورد
مشاغل صنعتی ایران